Hercertificering voor 3 jaar tbv vca**

Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten lopen continu als een rode draad door onze organisatie. Tweemaal per jaar wordt onze organisatie getoetst of er voldaan wordt aan de door SSVV-college (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) gestelde eisen. De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Veiligheids-audits en veiligheidsinspecties

Door continu uitvoeren van veiligheids-audits, veiligheidsinspecties en het houden van toolboxmeetings wordt bereikt dat er een correcte werkmentaliteit is. Door het preventieve karakter worden zowel ongevallen als schade voorkomen en gevaarlijke situaties tot een minimum teruggebracht. Aan de persoonlijke beschermings middelen, alsook overige veiligheidshulpmiddelen, worden hoge eisen gesteld binnen onze organisatie.